Echa Starożytności


Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma zaszczyt zaprosić na wykład prof. dr. hab. Adama Łukaszewicza „Echa starożytności.  Hippokrates, jego przysięga i medycyna  starożytna.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 stycznia 2024 roku o godzinie 17.00
w sali muzealnej na parterze w Centrum Biblioteczno – Informacyjnym przy ul. Żwirki
i Wigury 63

Wykład będzie dotyczył wybranych aspektów spuścizny najsławniejszego przedstawiciela starożytnej sztuki medycznej. Komentarzowi do jednego
z aforyzmów Hippokratesa oraz jego słynnej przysięgi towarzyszyć będą uwagi na temat medycyny i lekarzy w starożytności.

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz pracuje w Katedrze Epigrafiki i Papirologii
na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest archeologiem
i historykiem, badaczem starożytnego Egiptu i świata hellenistyczno-rzymskiego. Należy też do warszawskiego środowiska filologów klasycznych. Związany z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, uczestniczy
od wielu lat w polskich badaniach w Aleksandrii. Kierował polskimi ekspedycjami archeologicznymi w Egipcie, opracowuje i komentuje starożytne teksty źródłowe, wśród nich inskrypcje, papirusy i ostraka. Na forum międzynarodowym zdobył rozległe doświadczenia we współpracy
z różnymi ośrodkami naukowymi na świecie. Jest m.in. członkiem Institute
for Advanced Study w Princeton, członkiem honorowym Stowarzyszenia Historyków Starożytności, należy do Komitetów i Komisji PAN i PAU,
do towarzystw naukowych i stowarzyszeń twórczych. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych w różnych językach, w tym kilkunastu książek.

Po wykładzie zapraszamy na koncert lutniowy zespołu Luteduo
w składzie Anna Kowalska i Anton Birula.